Project BG05М9ОР001-1.021-0351: Investment and qualification improvement for B EYE employees

Project BG05М9ОР001-1.021-0351: Investment and qualification improvement for B EYE employees

By Severina Yordanova

March 11, 2022

ПРОЕКТ BG05М9ОР001-1.021-0351 ИНВЕСТИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БИ АЙ ЕООД“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-1.021-0351 Инвестиране и повишаване на квалификацията на служителите в БИ АЙ ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, БИ АЙ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: Организиране и провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности на 31 заети лица в БИ АЙ ЕООД по следните обособени позиции:

– Обособена позиция 2 – Организиране и провеждане на обучение на 31 заети лица в БИ АЙ ЕООД по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ – MS Excel за ниво “Напреднали“.

С всички условия и документи за участие в процедурата можете да се запознаете тук: