Employee training – Operational Programme “Human resources development” 2014-2020

Employee training – Operational Programme “Human resources development” 2014-2020

By Severina Yordanova

March 11, 2022

Operational Programme

Проект и главна цел: Проект BG05М9ОР001-1.021 „ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА“ КОМПОНЕНТ ІІ, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-1.021-0351 „Инвестиране и повишаване на квалификацията на служителите в БИ АЙ ЕООД“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Бенефициент: БИ АЙ“ ЕООД

Обща стойност: 47 850  лв., от които 47 850 лв.
безвъзмездна финансова помощ.

Начало: 01.07.2018 г.
Край: 30.06.2019 г.