B EYE CLOUD – Cloud system for analysis of corporate data

B EYE CLOUD – Cloud system for analysis of corporate data

By Severina Yordanova

March 11, 2022

ПРОЕКТИ ГЛАВНА ЦЕЛ:  BG16RFOP002-1.001-0545-C01 „B EYE CLOUD – ОБЛАЧНА СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА КОРПОРАТИВНИ ДАННИ“, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020“, ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 – „ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“, ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

Бенефициент:„БИ АЙ“ ЕООД
Обща стойност: 381350 лв., от които 343215 лв.
европейско и 38135 лв. национално съфинансиране.

Начална дата: 07.07.2017 г.
Крайна дата: 07.07.2018 г.