1. Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви информира за начините, по които ние, B EYE LTD (B EYE), събираме, съхраняваме и използваме всякаква информация за посетителите на нашия уебсайт, как Дружеството третира вашите лични данни като администратор на данни, както и как бихте могли да контролирате вашите предпочитания и настройки по отношение на това третиране.

Когато използвате този уебсайт, Вие се съгласявате със събирането и използването на информацията, както е регламентирано в настоящата Политика. Вие също така потвърждавате, че B EYE може по свое усмотрение, без предизвестие, да променя, отменя или актуализира по друг начин настоящата Политика.

Винаги ще обработваме Вашата информация в съответствие с принципите на Политиката за поверителност, които са били в сила към момента на събиране на информацията. Възнамеряваме да Ви информираме за всички промени в Политиката, така че да сте наясно с вида на данните, които събираме; начина, по който ги използваме; при какви обстоятелства могат да бъдат разкрити. Нашата Политика за поверителност е публикувана на началната страница и на всяка друга страница, която изисква предоставянето на някаква лична информация. На местата за събиране на такава информация могат да бъдат публикувани допълнителни разяснения, ако е приложимо, в съответствие с целите, за които ще се използват данните.

2. Декларация за поверителност

Администраторът на данни, който е обвързан от настоящата Политика за поверителност, е „Б ЕЙЧ“ ЕООД с ЕИК 202206264, София СИТИ, ул.Крум Попов 1. Администраторът на данни декларира, че счита всички лични данни за строго поверителни и че спазва всички законови разпоредби, приложими към защитата на личните данни.

Ние считаме за лични всички данни, въз основа на които може да бъде идентифициран даден потребител на този сайт. Такива могат да бъдат: електронна поща, имена, мобилен телефон, домашен адрес, IP адрес и т.н., поотделно или в съвкупност. На своя уебсайт BEYE няма да събира специални категории лични данни съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

B EYE се ангажира да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте на уебсайта на дружеството, и да осигури възможност за управление на данните и съгласие за тяхното обработване.

В съответствие с ОРЗД на ЕС ще предприемем всички необходими мерки за защита на вашето право на неприкосновеност на личния живот и защита на личните ви данни, за да създадем по-голяма сигурност срещу злоупотреба с лична информация, принадлежаща на всеки от вас. Ние ще извършим всички действия, за да:

 • да ви информираме какви данни използваме и за какви цели;
 • поискаме вашето съгласие, когато е необходимо да обработваме данните;
 • да ви позволим да промените съгласието си, за да имате по-голяма свобода;
 • да ви гарантираме правото да поискате данните ви да бъдат коригирани, блокирани и „забравени“;
 • да посочваме случаите, в които ще обменяме данни с трети страни.

B EYE няма да извършва никакво автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение на личните данни.

3. Цели на обработката на лични данни

Не се изисква регистрационна форма, за да посетите нашия сайт, което ви позволява да използвате информацията в него, без да ни казвате кой сте. За някои дейности обаче може да се наложи да ни предоставите определени лични данни.

Като се има предвид фактът, че B EYE е иновативна компания, специализирана в разработването на съвременни Business Intelligence решения и системи за моделиране и планиране, основната мисия на нашия екип ще бъде да трансформира потока от данни, с който се сблъсква съвременният бизнес свят, в информация, която е лесна за използване. За тази цел ще се стремим да изберем най-подходящите експерти. В тази връзка B EYE ще обработва личните данни, предоставени от кандидатите, единствено за целите на набирането на персонал. B EYE обработва също така личните данни на физически лица и представители на дружества по отношение на допълнително договорени услуги (напр. искане за демонстрация на нашите продукти), като в този случай личните данни се преглеждат и съхраняват за целите на бизнес отношенията. За да подобрим нивото на информираност на потребителите на нашия сайт, ще обработваме и всички данни, получени въз основа на доброволно искане за информация.

4. Неразкриване на лични данни

Няма да продаваме, споделяме или разпространяваме по друг начин лични данни на трети страни, освен по начините и за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Възможно е достъп до Вашите лични данни да получат лица, които действат по наше възлагане за обработване на данните по друг легитимен начин, като например предоставяне на услуги чрез сайта, оценка на неговата полезност, управление на данни или техническа поддръжка. Тези трети лица трябва да имат договор с нас, чрез който могат да използват всички лични данни само за предварително определена цел и нямат право да ги разкриват на други лица, освен ако последното не се изисква по закон или съгласно настоящата Политика за поверителност. Личните данни могат да бъдат разкривани на трети лица в случаите, посочени в настоящата Политика за поверителност, както и ако това се изисква от приложимите разпоредби; по нареждане на оправомощени държавни органи; за откриване и предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или други незаконни действия; за защита на правата на B EYE, неговите служители или трети лица по предвидения от закона начин.

5. Защита на информацията

За да гарантираме сигурността и поверителността на личните данни, които събираме онлайн, използваме мрежи за данни, защитени освен с обичайните средства и със стандартна защитна стена и защита с парола. По време на обработката на вашите лични данни ние предприемаме всички необходими мерки, за да защитим информацията от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Ограничаваме достъпа до информация за Вас на служителите, действащи под ръководството на B EYE, освен в случаите, в които има някакви разумни основания те да боравят с тази информация, за да Ви предоставят услуги или във връзка с трудовите задължения, изпълнявани от тези служители, като всяко лице е отговорно за стриктното опазване на поверителността на информацията.

Разполагаме с физически, електронни и процедурни предпазни мерки, които отговарят на законовите ни задължения за защита на вашата информация.

6. Период на съхранение на данните

Данните се съхраняват, докато имаме основание да ги обработваме, а за целите на набирането на персонал – не повече от 3 (три) години (освен ако не е законово допустимо по-дълго съхранение по други причини), с оглед на евентуален последващ преглед на представените документи, освен в случаите, когато изрично сте поискали заличаване на данните. За целите на преддоговорни търговски отношения периодът на съхранение на информацията е до 3 години от края на отношенията. Във всички останали случаи данните се изтриват веднага след като целите, за които са били обработени, бъдат постигнати или даденото съгласие за обработката им бъде оттеглено.

7. Права на субектите на данни

Когато обработваме вашите лични данни, ние полагаме необходимите грижи, за да осигурим точно и актуално обработване на данните за целите, за които са събрани. Имате право на достъп до личните си данни, право да поискате тяхното коригиране, както и право да поискате ограничаване на обработката, ако сте възразили срещу целта на обработката на личните ви данни. Можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, ако то не е разумно обосновано от легитимна цел, както е описано в настоящата Политика или в приложимото законодателство. Също така имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни, като имате предвид, че това право подлежи на регулиране от приложимите законови изисквания и зависи и от задължението ни да предоставим необходимата информация или от задълженията ни за съхранение.

8. Бисквитки

Можем да събираме и обработваме всякаква информация за посещенията ви на този уебсайт, като например кои страници посещавате, от кой уебсайт сте дошли и някои от вашите онлайн търсения. Ще използваме тази информация за вътрешна употреба, за да подобрим съдържанието на сайта и да разполагаме с обобщена информация за потребителите. В този процес ние инсталираме „бисквитки“. Бисквитката е малък файл, който се изпраща на вашия браузър и се поставя на твърдия диск на вашия компютър. Бисквитките не вредят на компютъра ви. Можете да настроите браузъра си да показва, че са изпратени бисквитки, и това ще ви помогне да решите дали искате да ги приемете или отхвърлите. Ако не желаете да инсталираме никакви бисквитки, можете да зададете това в настройките на браузъра си. Бихме искали да ви информираме, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да използвате пълната функционалност на софтуера на браузъра. Възможно е да използваме услуги от външни страни, които да ни помагат при събирането и обработката на информацията, описана в този раздел.

9. Данни, събирани за всички посетители на нашия уебсайт:

 • IP адрес;
 • Идентификатор на потребител с висока степен на уникалност;
 • Идентификатор на устройство за мобилни приложения с висока степен на уникалност;
 • идентификатор на браузъра с висока степен на уникалност;
 • История на посетените страници, включително вторична обработка, за да се идентифицират предпочитанията ви за определени видове съдържание;
 • История на търсенията, които сте направили на нашата страница

Информацията се използва за Google Analytics, която е услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“, които представляват текстови файлове на Вашия компютър, за да помогне да се анализира как потребителите използват уебсайта. Информацията, генерирана от бисквитките за използването на уебсайта от Ваша страна (включително Вашият IP адрес), се подава и съхранява от Google на техните сървъри в САЩ. Google използва тази информация, за да оценява използването на сайта от Ваша страна, да създава отчети за дейността на сайта, за да обслужва своите оператори, както и да извършва други услуги, свързани с дейността на сайта и използването на интернет. Google може също така да предаде тази информация на трети страни, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни извършват някакви операции от името на Google. Google няма да свързва Вашия IP адрес с други данни на Google. Можете да се откажете от бисквитките, като използвате настройките на браузъра си, но моля, имайте предвид, че ако направите тези настройки, няма да можете да използвате пълната функционалност на уебсайта на B EYE. Използвайки нашия уебсайт, Вие се съгласявате всички Ваши данни да бъдат предадени на Google по описания по-горе начин и за съответните цели.

Повече информация за политиката на Google по отношение на GDPR на ЕС можете да намерите на следния адрес: https://privacy.google.com/#

10. Връзки към други сайтове

Настоящата Политика за поверителност се прилага само за този уебсайт, но не и за уебсайтове, собственост на други страни. Възможно е да споделяме връзки към други уебсайтове, които биха могли да предоставят полезна информация на нашите посетители. Нашата цел е да използваме уебсайтове с висок стандарт. Но поради естеството на интернет не можем да гарантираме стандартите за поверителност на сайтовете, към които препращаме, нито да носим отговорност за съдържанието на сайтове, различни от този, и Политиката за поверителност не се отнася за тези сайтове

11. Контакти

За всякакви въпроси, свързани с тази Политика за поверителност или обработката на вашите данни, моля, свържете се с:

B EYE LTD
София град, ул. „Крум Попов“ № 1;
[email protected]